Informuojame, kad:

 1. Šią elektroninę anketą privaloma užpildyti iki kelionės pradžios.
 2. Asmens duomenų tvarkytojas – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC).
 3. Asmens duomenys renkami ir tvarkomi vadovaujantis – Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-1067 „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos steigimo ir jos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu Nr. V-1794 „Dėl keleivių duomenų visuomenės sveikatos tikslais surinkimo organizavimo“.
 4. Duomenys tvarkomi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais.
 5. Duomenų saugojimo terminas – iki ypatingosios COVID-19 ligos epidemiologinės situacijos pabaigos, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių nuo elektroninės anketos užpildymo dienos.
 6. Keleivis, kaip duomenų subjektas, turi teisę kreiptis į NVSC dėl klausimų, susijusių jo asmens duomenų tvarkymu, taip pat turi šias teises:
  1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
  2. Teisę susipažinti su duomenimis;
  3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
  4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios teisės įgyvendinamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Rinkdami ir naudodami Jūsų NVSC patikėtus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

 • Jūsų asmens duomenis tvarkyti laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 įtvirtintų principų;
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;
 • Užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;
 • Tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.
* pildant kompiuteriu pasirinkti keletą šalių su CTRL
izoliacijos taisyklėmis